VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB UBYTOVANIE NAĎA

1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb / ďalej len Služby / Ubytovania Naďa, klientom sú:

 

a/ Nadežda Hlinková, Litmanová 119, p. Jarabina, 06531 IČO: 35396628

/ďalej len Prevádzkovateľ/

a

b/ fyzická osoba alebo právnická osoba

/ďalej len Klient/

 

1.2 Objednávku na poskytovanie Služieb Prevádzkovateľom /ďalej len Rezervácia/ môže uplatniť Klient prostredníctvom online rezervačného formulára, emailom, telefonicky alebo osobne.

1.3 Každá online Rezervácia musí obsahovať povinné údaje:

•meno a priezvisko objednávateľa
•dátum príchodu a odchodu
•adresu objednávateľa
•mailový a telefonický kontakt objednávateľa

1.4 Po vyplnení online formulára, odoslaní a po realizácii úhrady v plnej výške rezervovaných Služieb t.j. prevodom na účet, ktorý je uvedený v potvrdení prijatia Rezervácie najneskôr do 3. pracovných dní od prijatia Rezervácie, bude klientovi zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu záväzné potvrdenie Rezervácie. Ak platba nebude evidovaná na účete Prevádzkovateľa v stanovenom termíne, Rezervácia sa k danému dátumu automaticky ruší a termín sa sprístupní iným hosťom.

1.5 Doplatky a prípadné poplatky za ďalšie služby sa hradia na prevádzke v hotovosti v deň nástupu na pobyt.

2 ZMENA ALEBO ZRUŠENIE REZERVÁCIE, STORNO POPLATKY

2.1 Akékoľvek zmeny uskutočnené na Rezervácii zo strany Klienta je možné uskutočniť e-mailom na ubytovanienada@gmail.com. Prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám Klienta, avšak pokiaľ nie je možné z kapacitných alebo iných dôvodov zmenu uskutočniť, Prevádzkovateľ nie je povinný požiadavke vyhovieť. Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany Prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej Rezervácie.

2.2 V prípade odstúpenia Klienta od zmluvy alebo zrušenia Rezervácie vzniká Prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:

• Viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt 0% z ceny objednaných Služieb.
• Od 8 do 14 dní pred nástupom na pobyt 60% z ceny objednaných Služieb.
• Do 7 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt 90% z ceny objednaných Služieb.
• Stornovať rezerváciu je možné iba písomne emailom, a to na adresu ubytovanienada@gmail.com

2.3 V prípade odstúpenia Klienta od zmluvy počas pobytu alebo skrátenia pobytu zo strany Klienta, nevzniká Klientovi nárok na vrátenie sumy ani časti sumy uhradenej za objednané Služby.

2.4 V prípade hrubého porušovania domového poriadku zo strany Klienta, má Prevádzkovateľ právo okamžite ukončiť pobyt Klienta/Klientov, a to bez nároku na vrátenie sumy alebo časti sumy zaplatenej za objednané Služby.

2.5 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ oznámi Klientovi telefonicky alebo písomne dôvod zrušenia rezervácie. Prevázdkovateľ môže, ale nemusí zabezpečiť Klientovi náhradné ubytovanie. Prevádzkovateľ vráti Klientovi zaplatenú sumu za Služby v plnej výške.

3 NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

3.1 Klient má právo na poskytnutie Služieb od 14:00 hod. prvého dňa poskytnutia Služieb.

3.2 Klient je povinný riadne odovzdať po poskytnutí Služieb príslušnú izbu/apartmán najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia Služieb, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

3.3 V závislosti obsadenosti v predchádzajúci a nasledujúci deň, je po dohode a za poplatok možný skorý príchod a neskorý odchod. Príplatok za skorý Check-in od 12:00 je 20,-€ (podlieha dostupnosti). Príplatok za neskorý Check-out do 16:00 je 20,-€ (podlieha dostupnosti).

3.4 Ak sa Klient neubytoval do 21:00 hod. prvého dňa dohodnutých poskytnutých Služieb Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať poplatok za neskorý príchod (medzi 21:00 – 8:00 hod.) 20,- €.

3.5 Poskytnuté osobné údaje Klienta budú Prevádzkovateľom spracovávané za účelom vyplývajúcim z legislatívy v súvislosti s poskytovaním ubytovania. U cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.

4 VŠEOBECNÉ PODMIENKY

4.1 Pri zahájení pobytu je klient povinný poskytnúť svoje osobné údaje formou Občianskeho preukazu alebo Cestovného pasu.

4.2 Pred odchodom z izby/apartmánu je klient povinný:

• uzavrieť vodovodné kohútiky,
• zhasnúť svetlá, vypnúť spotrebiče
• zatvoriť okná a balkónové dvere,
• uzamknúť dvere a kľúče odovzdať prevádzkovateľovi

4.3 V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané, okrem na to vyhradených priestorov. Pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta 250,-€.

4.4 Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 15 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch.

4.5 V priestoroch zariadenia je prísny zákaz držania, užívania a byť pod vplyvom nelegálnych psychotropných omamných látok. Pri podozrení porušenia zákazu, bude Prevádzkovateľ okamžite kontaktovať príslušné orgány polície.

4.6 Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, pre ktoré je vyhradené iné miesto.

4.7 Domáce zvieratá nie sú dovolené, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.8 V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný kľud, s výnimkou vopred dohodnutých akcií.

4.9 Za škody spôsobené na majetku zariadenia počas pobytu zodpovedá Klient.

4.10 Akékoľvek poruchy je Klient povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi.

4.11 Sťažnosti Klienta a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti zariadenia prijíma Prevádzkovateľ.

Klient zaslaním sumy na účet Prevádzkovateľa potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Klient je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ich poruší, má Prevádzkovateľ právo odstúpiť od poskytnutia Služieb pred uplynutím dohodnutého času. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 01.01.2018